Yeah, but can he balance a checkbook?

“Yeah, but can he balance a checkbook?”